Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. INFORMACIJA UŽDUODANT KLAUSIMĄ INTERNETINĖS SVETAINĖS ANKETOJE:

Užduodant klausimą nerekomenduoju pateikinėti savo asmens duomenų.

Kokie duomenys laikomi asmens duomenimis?
Tai savo ar artimųjų vardai, pavardžės, gimimo datos, asmens kodai, adresai, el. pašto adresai ir bet kokie kiti duomenys, iš kurių galima nustatyti asmens tapatybę.

Ar privalau nurodyti savo el. pašto adresą?
Neprivalote. Jį nurodykite tik tokiu atveju, jeigu norite gauti asmeninį atsakymą (konsultaciją) į savo el. paštą. Jeigu nenurodysite savo el. pašto, atsakymą į Jūsų klausimą galbūt (jei man pasirodys aktualu) publikuosiu šioje svetainėje (www.teiseseimai.lt).

2. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU PATEIKIAMAIS ASMENS DUOMENIMIS

 • teisė prašyti, kad Jums leisčiau susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, o esant reikalui duomenis patikslinti – juos ištaisyčiau;      
 • teisė prašyti, kad ištrinčiau Jūsų pateiktus asmens duomenis;
 • teisęė prašyti, kad aš apribočiau Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus duomenų saugojimą (pvz. kad tvarkyčiau ne visais duomenų tvarkymo tikslais, o tik dalimi jų);       
 • teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • teisė į duomenų perkeliamumą (Jūs turite teisę gauti mano tvarkomų savo asmens duomenų kopiją skaitmeniniu formatu skaitmeninėje laikmenoje);        
 • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų nuomone neteisėto ar netinkamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

3. KITA ŽINOTINA INFORMACIJA

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra Edvinas Naraškevičius, el. p. edvis.mail@gmail.com, tel. +37060813177, adresas Aguonų g. 13, Ukmergė (toliau – Valdytojas). Visais su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Jūsų pateiktus asmens duomenis naudosiu tik sutarčių su Jumis vykdymui.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 metų arba iki tol, kol patys juos pareikalausite ištrinti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., 2 p. bei Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a) ir b) punktai, kurie numato, jog davus aiškų sutikimą ar sudarius su manimi teisinių paslaugų sutartį, aš turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS IR JOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 • Asmens duomenų tvarkymo Taisyklių (toliau – Taisyklės) paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, tvarkant asmens duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu.
 • Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, kuris iš Valdytojo užsako paslaugas, informaciją apie paslaugas ar ketina pradėti ar yra pradėjęs kitus dalykinius santykius su Valdytoju, arba dalykiniai santykiai yra pasibaigę, tačiau duomenų subjekto duomenis Valdytojas teisėtai tvarko arba asmuo lankosi Valdytojo internetinėje svetainėje, internetinėje parduotuvėje, socialinio tinklo paskyroje.
 • Asmens duomenų tvarkymas yra bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, taip pat šios Taisyklės.
 • Šios Taisyklės įsigalioja 2019 m. lapkričio 19 d. ir galioja iki kol bus panaikintos arba Valdytojo pakeistos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI

Duomenų Valdytojas, atlikdamas savo pareigas ir tvarkydamas asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

  • Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus;
  • Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
  • Asmens duomenys Valdytojo yra tvarkomi duomenų subjekto pateiktų užsakymų, paklausimų su Valdytoju sudarytų sutarčių vykdymui.
  • Valdytojas dėl aukščiau išvardintų tikslų tvarko šiuos duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis (arba tik dalį jų): vardą, pavardę, el. pašto adresą, asmens kodą,  adresą, telefono numerį, kitą duomenų subjekto pateiktą informaciją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 • Duomenų subjekto pateikta informacija ir asmens duomenys Valdytojo gali būti tvarkomi tol, kol duomenų subjektas nepareikalaus jų ištrinti.
 • Duomenų subjekto asmens duomenys, saugomi iki 10 (dešimties) metų po sutikimo davimo ar dalykinių santykių pabaigos: pvz. sandorio tinkamo įvykdymo.
 • Jei duomenų subjektas pateikia Valdytojui prašymą ištrinti asmens duomenis, tuomet asmens duomenys sunaikinami ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo ir  asmens duomenų subjektas apie tai yra informuojamas.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys Valdytojo yra tvarkomi, tuomet jis turi šias įstatymų jam suteikiamas teises:
              susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis;    
              gauti savo asmens duomenų skaitmeninę kopiją;          
             teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą, t. y. kad Jūsų asmens duomenys būtų Jums pateikti įprastai naudojama skaitmenine forma;         
              reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;        
              reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;          
              reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų
  tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
             nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Duomenų subjektui pasinaudojus teise susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos duomenų subjektui atsako ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei pateikia jo prašomus duomenis.
 • Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šie asmens duomenys saugomi tol, kol yra ištaisomi ar sunaikinami. Kiti tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais.
 • Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. Valdytojas privalo per protingą laiko tarpą informuoti duomenų subjektą apie jo prašymo pagrindu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo sustabdymą.
 • Įstatymų ir šių Taisyklių nustatyta teise nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Duomenų subjektas taip pat gali pasinaudoti ir pranešęs apie tai Valdytojui raštu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS, TAISYMAS IR ATNAUJINIMAS

 • Valdytojas įgyvendina tinkamas organizacines ir techinines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Valdytojas įsipareigoja neatskleisti duomenų subjekto asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šių Taisyklių nurodytus atvejus. Duomenų valdytojo darbuotojai (jei tokių yra) prieš vykdydami duomenų valdymo funkcijas yra supažindinami su šiomis Taisyklėmis, bei su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais: LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679.
 • Valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 • Kompiuterizuotose darbo vietose užtikrinama apsauga nuo žalingų programų. Įdiegtos antivirusinės programos nuolat atnaujinamos.
 • Asmens duomenys, esantys išorinėse laikmenose ir elektroniniame pašte, yra tinkamai apsaugoti, o po jų panaudojimo iš karto perkeliami į duomenų bazes.
 • Valdytojas tvarkomus asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina tik duomenų subjekto prašymu. Valdytojas duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenys nurodyti su akivaizdžiomis gramatinėmis klaidomis. Duomenų subjektas dėl savo asmens duomenų tikslinimo, taisymo ir atnaujinimo į Valdytoją gali kreiptis raštu, įskaitant elektroninę formą.           
 • Valdytojas informuoja Duomenų subjektus apie jų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Valdytojas, siekdamas tinkamai vykdyti savo veiklą, gali perduoti arba suteikti sąlygas prieiti prie tvarkomų asmens duomenų apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti šiems subjektams: kurjeriams, advokatams, advokatų padėjėjams, buhalteriams, auditoriams, IT paslaugas teikiantiems asmenims ir kitiems asmenims, kuriuos Valdytojas pasitelkia vykdydama savo veiklą, jeigu duomenys perduodami teisėtai, išsaugant duomenų konfidencialumą, slaptumą bei laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarkos.