Teisės aktai, reguliuojantys šeimos teisinius santykius

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų apžvalgos:
https://www.lat.lt/lat-praktika/teismu-praktikos-apzvalgos/civiliniu-bylu-apzvalgos/67